to
ORIGINAL FORMAT
photographs
SUBJECT
Schools--China--Suzhou (Jiangsu Sheng)
Students--China--Suzhou (Jiangsu Sheng)1