to
ORIGINAL FORMAT
photographs
LOCATION
Suzhou (Jiangsu Sheng, China)